اعلام لیست امتیاز بندی مرحله ششم اعضاء پروژه فرهنگ واحدهای دو خوابه و سه خوابه تا تاریخ 1403/04/16