اجرای بتن مگر و آرماتوربندی بلوکهای D و C پروژه فرهنگ