دعوت اعضاء پروژه فرهنگ جهت تنظیم قرارداد 1/3 (یک سوم ) هزینه های نازک کاری پروژه