آیین نامه وظایف ،اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل شرکت های تعاونی