اعلام لیست امتیاز بندی مرحله سوم اعضاء پروژه فرهنگ واحدهای دو خوابه و سه خوابه تا تاریخ 1402/04/14